Doel van de stichting De Maere

De stichting heeft ten doel:

 • het bevorderen van de verdere kennisontwikkeling van de textielopleidingen van de Saxion Hogeschool en het ROC van Twente, (…) en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevordelijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder mee te bereiken door:

 • het uitreiken van prijzen aan studenten;
 • het ondersteunen of mede-organiseren van symposia of evenementen;
 • het ondersteunen van onderzoek en het versterken en borgen van kennis vanuit het bedrijfsleven en de textielindustrie binnen het onderwijs;
 • het beter bekend maken van de opleiding;
 • het betrekken van alumni en andere belangstellenden bij de opleiding;
 • het werven van donateurs (“Vrienden van de Maere”) teneinde de betrokkenheid van alumni, bedrijven en andere belangstellenden te bevorderen; en
 • het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst voor de Vrienden van de Maere om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de opleiding en de stichting.

Uit Statuten “Stichting De Maere” – 14 maart 2022

Prijzen, producten, diensten

Stichting “De Maere” levert geen concrete producten. De stichting ondersteunt en (mede)organiseert symposia en bijeenkomsten.

Voor deelname aan deze bijeenkomsten en symposia vraagt de stichting een bijdrage van de deelnemers. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de bijeenkomst en de activiteiten tijdens die bijeenkomst. (zie Agenda)

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door

 • subsidies en andere bijdragen, waaronder begrepen de jaarlijkse bijdragen van de Vrienden van De Maere;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • opbrengsten uit beleggingen; en
 • alle andere verkrijgingen en baten.

Aan bestuurders van de stichting kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden evenementen/bijeenkomsten – bezoekers.

Artikel 1: Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanmelden: het aanmelden van Bezoeker op de site van de stichting om gebruik te kunnen maken van
de Dienst;
2. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden KVK evenementen/bijeenkomsten – bezoekers;
3. Dienst: de mogelijkheid om, al dan niet tegen betaling, fysieke en/of digitale evenementen en bijeenkomsten (o.a. seminars) bij te wonen/volgen;
4. Bezoeker: natuurlijk persoon, rechtspersoon of een overheidsorganisatie, die gebruikmaakt van de Dienst;
5. KVK: de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel;
6. Overeenkomst: overeenkomst tussen KVK en Bezoeker;
7. Portal: website van de stichting, waarop Bezoeker zich kan aanmelden voor het evenement;
8. Website: www.demaere100.nl.

Artikel 2: Toepasselijkheid.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die de stichting sluit met
betrekking tot de Dienst.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een wederpartij
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. KVK en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst.
1. De overeenkomst met Bezoeker komt tot stand nadat KVK de aanmelding van Bezoeker heeft
aanvaard. De aanvaarding door KVK vindt standaard per e-mail plaats, tenzij de Bezoeker niet over
een e-mailadres beschikt. In dat geval vindt de schriftelijke aanvaarding per post of fax plaats.
2. Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is Bezoeker zelf verantwoordelijk
voor het opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. KVK is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor bezoeker toegankelijk te houden.

Artikel 4: Duur van de overeenkomst.
1. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het bezoeken/volgen van of deelnemen aan het (digitaal) evenement of de bijeenkomst.

Artikel 5: Betaling.
1. Bezoeker is geen entreekosten verschuldigd voor het bezoeken van of deelnemen aan een (digitaal) evenement of bijeenkomst, tenzij anders is overeengekomen of aangekondigd.
2. Indien er wel kosten verschuldigd zijn, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum op een door de stichting aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6: Annulering.
1. Bezoeker dient zijn/haar aanmelding via de website van KVK te annuleren. De annulering wordt door de stichting per e-mail bevestigd.
2. Voor evenementen/bijeenkomsten waarvoor een betaling verschuldigd is, geldt het volgende.
Bij annulering vanaf vijf werkdagen voor aanvang seminar of op de dag van het seminar zelf, is deelnemer het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van annulering beslissend.
3. Voor evenementen/bijeenkomsten waarvoor geen betaling verschuldigd is, geldt dat bezoekers hun aanmelding kosteloos kunnen annuleren en is het eerste lid van toepassing, tenzij anders is overeengekomen/aangekondigd.
4. Het niet verschijnen op het seminar zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van het seminar.
5. Indien Bezoeker niet in staat is om zelf het evenement of de bijeenkomst bij te wonen, is Bezoeker bevoegd een vervanger aan het evenement/de bijeenkomst te laten deelnemen.
6. De stichting behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het evenement/de bijeenkomst te annuleren tot vijf werkdagen voor de geplande datum voor het evenement/de bijeenkomst zonder dat KVK gehouden is tot enige schadevergoeding. Bezoeker dan wel de vervanger ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt bezoeker een passend alternatief geboden. Als deelnemer hiervan gebruikmaakt wordt het deelnemersbedrag niet terugbetaald.

Artikel 7: Overmacht.
1. De stichting heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden
die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van KVK niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of verhindering van docenten.
2. De stichting is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 8: (Persoons)gegevens.
1. In het kader van het gebruik en uitvoering van de Dienst zal de stichting mogelijk (persoons)gegevens verwerken. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar opgegeven (persoons)gegevens.

Artikel 9: Intellectueel eigendom en auteursrechten.
1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van
het evenement/de bijeenkomst verstrekte informatie en/of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij de stichting of derden. De van de stichting verkregen informatie en/of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Bezoeker. Het is Bezoeker niet toegestaan de verkregen informatie en/of (werk) materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).
2. De auteursrechten, die rusten op het beeld- en of geluidmateriaal in het kader van het (digitale) evenement/de bijeenkomst berusten bij de stichting of derden. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten overgedragen aan Bezoeker.

Artikel 10: Aansprakelijkheid.
1. Hoewel het evenement/de bijeenkomst, of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk) materiaal, met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt KVK geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van het evenement/ de bijeenkomst;
2. De stichting is niet aansprakelijk voor bij Bezoeker ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie;
3. De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade tenzij de wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KVK;
4. Voor zover de stichting aansprakelijk mocht zijn voor enige directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt;
5. De stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de wederpartij op het evenement/de bijeenkomst;
6. De stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan de stichting of veroorzaakt door goederen of materialen van de locatiehouder of de cateraar. Voor genoemde schade is KVK alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove nalatigheid valt te verwijten.

Artikel 11: Rechter.
1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of daarmee samenhangende overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12: Toepasselijk recht.
1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Deze site maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze site accepteer je het gebruik van cookies.